Dichter:

A-D    E-H    I-K    L-N    O-R    S-U    V-Z   

 

Themen:

A-D    E-H    I-K    L-N    O-R    S-U    V-Z   

Plattdeutsche Weihnachtsgedichte

Volksgut
De Wiehnachtsmann


Kiek mol, wat is de Himmel so rot,
dat sünd de Engels, de backt dat Brot.
De backt dan Wiehnachtsmann sien Stuten
vor all de lütten Leckersnuten.

Nu flink de Teller ünners Bett
un legt jük henn un west recht nett!
De Sünna Klaas steiht vor de Dör,
de Wiehnachtmann, de schickt em her.

Wat de Engels hevt backt,
dat shüt jü probeern.
Un smeckt dot good, dann hört se dat gern
un de Wiehnachtsmann schmunzelt:
nu backt man noch mehr
ach, wenn doch erst mol Wiehnachten wär!

Volksgut
Wiehnachtsmann


Wiehnachtsmann, kiek mi an
lüttje Deern/lüttjen Jung/Büddle bün ick man,
veel to vertelln, heb ick nich,
Wiehnachtsmann, vergeet mi nich!

Theodor Storm (Plattdeutsche Weihnachtsgedichte)
Nachtgebet


Min Oogen will ick sluten,
De Welt lat ick dabuten;
Und dat ick nich alleene si,
Min leeve Gott, komm Du to mi!

Frühlingsgedichte - Sommergedichte - Herbstgedichte - Weihnachtsgedichte